a
M

GEBRUIKSVOORWAARDEN KOVIT FOODSERVICE PLATFORM

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities
1. In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

Account:
De persoonlijke omgeving van de Klant in het KFP.
Content:
Alle informatie, waaronder maar niet beperkt tot prijsinformatie, hoeveelheden, productinformatie, gegevens, documenten en materialen die de Klant op via het KFP ter beschikking stelt en/of uitwisselt.
Documentatie alle documentatie inzake het KFP.
Gebruiker: een werknemer van de Klant die de Klant aan het KFP heeft gekoppeld en die geautoriseerd is om gebruik te maken van het Account.
Gebruiks- deze gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op alle gebruik
voorwaarden: van het KFP.
Inloggegevens: de gebruikersnaam, het wachtwoord waarmee de Klant toegang verkrijgt tot zijn Account(s).
Initiële Contracts- de eerste contractstermijn zoals aangegeven in de Overeenkomst.
termijn
Klant degene die beroeps- en/of bedrijfsmatig handelt en op grond van een Overeenkomst toegang krijgt tot het KFP. Onder het begrip Klant vallen ook alle Locaties die de Klant op het KFP aansluit.
Kovit Nederland B.V.Kovit Nederland B.V., gevestigd te Amsterdam.
Locatie(s) een gebouw waarin een onderneming van de Klant of gelieerd aan de Klant gevestigd is en dat door de Klant wordt gebruikt al afleveradres.
Overeenkomst: de overeenkomst die de Klant sluit met Kovit Nederland B.V. voor het gebruik van het KFP.
Partijen Kovit Nederland B.V. en Klant gezamenlijk, ieder individueel zijnde een ‘Partij’.
KFP: de digitale omgeving van Kovit Nederland B.V. die als software as a service ter beschikking wordt gesteld aan de Klant en die de functionaliteiten bevat zoals weergegeven in de Documentatie.
Privacy het document waarin Kovit Nederland B.V. weergeeft welke persoonsgegevens zij verzamelt
Voorwaarden via het KFP en op welke wijze en voor welke doeleinden deze worden verwerkt.

Artikel 2 Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden
1. Op de Overeenkomst tussen Kovit Nederland B.V. en de Klant inzake en het gebruik van het KFP zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing, tenzij daarvan schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken.
2. De toepasselijkheid van aanvullende of andere (algemene) voorwaarden worden door Kovit Nederland B.V. uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien deze Gebruiksvoorwaarden strijdig zijn met (algemene) voorwaarden van de Klant die door Kovit Nederland B.V. en/of de Klant op een Overeenkomst van toepassing zijn verklaard, prevaleert hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald.

Artikel 3 Wijziging Gebruiksvoorwaarden
1. Kovit Nederland B.V. is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De Klant dient zich akkoord te verklaren met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien de Klant zich niet akkoord verklaart, zijn Partijen beide gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden in werking treden, zonder jegens elkaar schadeplichtig te zijn.

Artikel 4 Overeenkomst tussen Kovit Nederland B.V. en de Klant
1. Een Overeenkomst met Kovit Nederland B.V. komt slechts tot stand door:
a. Schriftelijke aanvaarding en/of ondertekening van een Overeenkomst, offerte of aanbieding door beide Partijen; of
b. Bevestiging van de aanvaarding van de Klant van de offerte of aanbieding door Kovit Nederland B.V. (via e-mail).

Artikel 5 Gebruiksrecht op en toegang tot het KFP
1. Op het moment dat de Overeenkomst in werking is getreden, of zo veel later als Kovit Nederland B.V. en de Klant zijn overeengekomen, stelt Kovit Nederland B.V. de Inloggegevens voor het KFP aan de Klant ter beschikking. Met de Inloggegevens krijgt de Klant toegang tot zijn Account op het KFP.
2. Met het toezenden van de Inloggegevens verleent Kovit Nederland B.V. aan de Klant een niet-exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het KFP met ingang en voor de duur van de Overeenkomst. Het gebruiksrecht houdt in dat de Klant het in de Overeenkomst gespecificeerd aantal Locaties door Kovit Nederland B.V. mag laten aansluiten op het KFP. Onverlet hetgeen voor het overige is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, heeft Kovit Nederland B.V. het recht om op redelijke gronden te weigeren om een Locatie op het KFP aan te sluiten.

Kovit Nederland B.V. zal de Klant binnen 3 (drie) werkdagen informeren of een Locatie wordt aangesloten op het KFP en binnen welk redelijk tijdsbestek de Locatie kan worden aangesloten.
3. De Inloggegevens en het gebruik van het KFP zijn strikt persoonlijk. Klant is verplicht Inloggegevens als strikt vertrouwelijk en geheim te behandelen.
4. Klant zal gepaste maatregelen nemen om verlies en/of misbruik van Inloggegevens te detecteren, te beperken of te voorkomen.
5. Verlies of misbruik van de Inloggegevens en/of misbruik van het KFP dient onverwijld gemeld te worden aan Kovit Nederland B.V..
6. Kovit Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) verlies van Inloggegevens en/of het misbruik van Inloggegevens van de Klant door een derde.

Artikel 6 Overeenkomst tussen Klanten
1. Het KFP faciliteert dat Klanten met elkaar overeenkomsten kunnen sluiten, doch garandeert niet dat er een overeenkomst tot stand komt. Kovit Nederland B.V. is uitdrukkelijk geen (contracts)partij bij de overeenkomsten die Klanten met elkaar sluiten via het KFP.
2. Kovit Nederland B.V. garandeert niet dat verzoeken van Klanten om zich aan te sluiten op een andere Klant, door de andere Klant worden gehonoreerd. Het is uitsluitend aan Klanten onderling om verzoeken tot aansluiting op elkaar te honoreren. Kovit Nederland B.V. heeft hier geen zeggenschap in en/of controle over.
3. Kovit Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor:
a. De (niet) totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst die de Klanten via het KFP met elkaar sluiten;
b. De Content waarop een overeenkomst die Klanten sluiten, wordt gebaseerd.
4. Kovit Nederland B.V. sluit haar aansprakelijkheid inzake kennelijke verschrijvingen en/of andere kennelijke vergissingen bij de invoer van Content (waaronder prijs- en productinformatie) van een Klant volledig uit.
5. De Klant vrijwaart Kovit Nederland B.V. voor iedere aanspraak inzake overeenkomsten die zij via het KFP sluiten en de Content waarop deze zijn gebaseerd.
6. Klant verklaart dat hij juridisch bevoegd is tot het sluiten van een overeenkomst met andere Klanten via het KFP, of tot het aanvaarden van een aanbod van een andere Klant dat hem via het KFP is gedaan.
7. De Klant draagt de financiële gevolgen die ontstaan door het gebruik van het KFP en/of zijn gebruikersaccount door anderen dan de Klant zelf en vrijwaart Kovit Nederland B.V. ter zake.

Artikel 7 Wijziging KFP
1. Kovit Nederland B.V. is gerechtigd om, mede naar aanleiding van wijzigingen in relevante wet- en regelgeving alsmede wijzigingen in andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, wijzigingen aan te brengen in het KFP.
2. Indien een wijziging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel een verandering van de bij de Klant geldende procedures met zich brengt, zal Kovit Nederland B.V. de Klant hierover zo tijdig mogelijk informeren.
3. Indien de Klant de gevolgen van hetgeen in lid 1 en/of lid 2 is bepaald, niet wenst te dragen, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, zonder dat Kovit Nederland B.V. schadeplichtig is jegens de Klant.

Artikel 8 Prijs
1. De Klant betaalt voor het gebruik van het KFP de in de Overeenkomst vermelde prijzen. Kovit Nederland B.V. zal bij de prijzen toepasselijke omzetbelasting, andere overheidsheffingen en administratiekosten specificeren.
2. Indien Kovit Nederland B.V. niet per automatisch incasso incasseert, maar een factuur stuurt, dient Klant de facturen van Kovit Nederland B.V. binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te hebben voldaan. Een eerste incasso of facturatie zal pas plaatsvinden nadat Kovit Nederland B.V. de Klant de Inloggegevens heeft toegezonden.
3. Kovit Nederland B.V. heeft het recht om van de Klant vooruitbetaling en/of zekerheid voor betaling te verlangen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de Overeenkomst, alvorens de bedongen vooruitbetaling/zekerheidstelling heeft plaatsgevonden.
4. Alle betalingen die door de Klant zijn verricht, strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten van openstaande facturen. Pas daarna strekken de betalingen tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, ongeacht indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
5. De Klant is niet gerechtigd om een betalingsverplichting jegens Kovit Nederland B.V. te verrekenen met een vordering op Kovit Nederland B.V., uit welke hoofde dan ook, tenzij Kovit Nederland B.V. hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
6. De Klant is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen jegens Kovit Nederland B.V. op te schorten.
7. Alle door Kovit Nederland B.V. gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim.
8. Kovit Nederland B.V. is gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
9. De Klant is op het moment dat hij in verzuim geraakt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Kovit Nederland B.V. sluit voor de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten aan bij het meest recente besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
10. Kovit Nederland B.V. is gerechtigd om haar prijzen op een termijn van 12 (twaalf) maanden aan te passen, tenzij overheidsmaatregelen of nieuwe wettelijke verplichtingen, van welke aard dan ook, tussentijdse aanpassing noodzakelijk maken. Licentiegever is in dit geval gerechtigd de prijzen ook tussentijds aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de Klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving door Kovit Nederland B.V. de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. De Klant komt dit recht niet toe indien tussen Partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

Artikel 9 Leveringstermijnen
1. Indien in de offerte, aanbieding of Overeenkomst leverdata of termijnen zijn opgenomen, zijn deze uitsluitend indicatief en niet fataal, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Kovit Nederland B.V. op en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 10 Verplichtingen Klant
1. De Klant zal tijdig alle voor Kovit Nederland B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie verschaffen en medewerking verlenen. Informatie dient te worden verschaft op een wijze en in een format zoals door Kovit Nederland B.V. aangegeven. Alle informatie die wordt verschaft, dient naar waarheid, correct en up to date te zijn.
2. Nadelen voortvloeiend uit het niet, niet tijdig aanleveren van informatie en/of onjuiste informatie komen voor rekening en risico van de Klant. Kovit Nederland B.V. is te dien aanzien niet aansprakelijk jegens de Klant of derden.
3. De Klant is verplicht te allen tijde een volledige en up-to-date kopie te bewaren van alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Kovit Nederland B.V. ter beschikking worden gesteld.
4. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om hetgeen Kovit Nederland B.V. in het kader van de Overeenkomst wordt geleverd, anders dan voor het beoogde gebruik te (laten) gebruiken.
5. Klant verklaart het KFP uitsluitend voor eigen rekening en risico te gebruiken. De Klant is verantwoordelijk voor alle gebruik van het KFP en zijn gebruikersaccount door anderen. De gebruiker die namens de Klant gebruik maakt van het KFP verklaart zich akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden op het moment dat de gebruiker gebruik maakt van de Inloggegevens en moet daar door de Klant op worden gewezen.
6. De Klant staat ervoor in dat hij en degenen die van zijn Account gebruik mogen maken te allen tijde in overeenstemming handelen met hetgeen is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
7. De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik van het KFP, waaronder het gebruik door degenen die hij toegang tot zijn Account heeft gegeven.
8. De Klant vrijwaart Kovit Nederland B.V. voor al het gebruik van het KFP en alle claims van derden ter zake dit gebruik.
9. De Klant mag geen onredelijk of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur van het KFP en/of de functionaliteit van het KFP belemmeren.
10. Het gebruik van het KFP door Klant en de Content mag niet in strijd zijn met de goede zeden, goede smaak.
11. Het gebruik van het KFP door Klant en Content die hij uploadt en downloadt, mag geen inbreuk maken op de rechten, goede naam en belangen van Kovit Nederland B.V. en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De Klant verleent Kovit Nederland B.V. alle benodigde gebruiksrechten op de Content die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen Kovit Nederland B.V. en de Klant.
12. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid, accuraatheid, betrouwbaarheid en het up to date zijn van alle door of namens de Klant via het KFP ter beschikking gestelde Content, ook indien deze van derden afkomstig is.
13. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mag Klant geen Content uploaden die:
a. Op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend is;
b. Smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend is;
c. Erotisch of pornografisch is;
d. Hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Gebruiker weet of behoort te weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden;
e. Zonder toestemming van de betrokkenen of zonder noodzaak persoonsgegevens bevat;
f. Ongewenste commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
g. Virussen, malware, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk of data beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld is om technische beschermingsmaatregelen van het KFP te omzeilen;
h. Tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) bevat waarmee Content en/of het KFP op welke manier dan ook kan worden onderzocht of op oneigenlijke wijze kan worden gebruikt;
i. Op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is.
14. De Klant is verplicht een eigen actuele (digitale) kopie van alle informatie, data en Content te bewaren die de Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Kovit Nederland B.V., al dan niet via het KFP, verstrekt.
15. Het is de Klant verboden om wijzigingen in de programmatuur van het KFP aan te brengen, tenzij daar door Kovit Nederland B.V. expliciet om is verzocht of toestemming voor is gegeven.
16. Klant draagt zelf en voor eigen rekening zorg voor de juiste computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten waarmee het KFP (veilig) kan worden gebruikt. Kovit Nederland B.V. draagt zelf zorg dat de gebruikersrechten in het KFP juist worden ingesteld.

Artikel 11 Rechten en verplichtingen Kovit Nederland B.V.
1. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, rust op Kovit Nederland B.V. enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
2. Kovit Nederland B.V. is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en de betrokken medewerkers te vervangen. De werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De door Kovit Nederland B.V. in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst opgebouwde informatie- en/of databestanden zijn eigendom en blijven eigendom van Kovit Nederland B.V. . De Klant kan te dien aanzien geen rechten doen gelden.
4. Op het moment dat de Klant enige verplichting op grond van de Overeenkomst jegens Kovit Nederland B.V. niet nakomt, heeft het recht om:
a. De uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten; en/of
b. De ten behoeve van de Klant verwerkte gegevens op grond van het retentierecht onder zich te houden.
5. Kovit Nederland B.V. heeft het recht om naar eigen inzicht het KFP en daarin opgenomen functionaliteiten aan te passen. Indien functionaliteiten worden aangepast zal Kovit Nederland B.V. de Klant daarover op voorhand informeren.
6. Indien er zich een omstandigheid voordoet, of dreigt voor te doen die volgens Kovit Nederland B.V. een nadelig effect heeft op de veiligheid en/of het gebruik van de kernfunctionaliteiten van het KFP, dan heeft Kovit Nederland B.V. het recht om direct het KFP geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, of het gebruik geheel of gedeeltelijk te blokkeren, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant. Kovit Nederland B.V. zal de Klant hierover zo veel mogelijk op voorhand informeren.
7. Kovit Nederland B.V. heeft te allen tijde het recht om het gebruiksrecht op het KFP te beperken en/of te beëindigen en/of het Account en/of de Inloggegevens van de Klant te blokkeren, indien de Klant in strijd handelt met een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Overeenkomst.
8. Kovit Nederland B.V. garandeert niet dat het KFP vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen en/of storingen zal functioneren.
9. Kovit Nederland B.V. garandeert niet dat het KFP op ieder moment beschikbaar is en/of dat het KFP steeds foutloos werk.
10. Kovit Nederland B.V. staat niet in voor en geeft geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid, volledigheid, correctheid, accuraatheid en het up to date zijn van Content van de Klant. Kovit Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor enige onvolkomenheid in Content van de Klant.
11. Kovit Nederland B.V. kan een limiet stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en/of dataverkeer die de Klant ter beschikking wordt gesteld. Indien een afgesproken limiet wordt overschreden, is Kovit Nederland B.V. niet gehouden om het verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van Content te faciliteren.

Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens
1. Kovit Nederland B.V. verwerkt in het kader van de Overeenkomst de in haar Privacy-voorwaarden genoemde persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt conform toepasselijke wet- en regelgeving een en ander overeenkomstig de Privacy-voorwaarden van Kovit Nederland B.V..
2. De Privacy-voorwaarden zijn verstrekt aan de Klant en de Klant heeft zich hiermee akkoord verklaard. De Privacy-voorwaarden hebben in voorkomend geval te gelden als een bewerkersovereenkomst waarbij Kovit Nederland B.V. heeft te gelden als bewerker en de Klant als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens en/of de Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens.
3. Kovit Nederland B.V. zal persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de Overeenkomst in opdracht van de Klant verwerken en/of op basis van een wettelijke verplichting.
4. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Kovit Nederland B.V. en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn schriftelijk tot geheimhouding verplicht.
5. De Klant vrijwaart Kovit Nederland B.V. tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van persoonsgegevens door Kovit Nederland B.V. via het KFP, of door de derden die in dit kader diensten aan Kovit Nederland B.V. verlenen.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op het KFP en hetgeen voor het overige op grond van de Overeenkomst wordt geleverd, berusten uitsluitend bij Kovit Nederland B.V. en/of haar licentiegevers.
2. Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent de rechten van intellectuele eigendom van Kovit Nederland B.V. in het KFP te verwijderen of te wijzigen.
3. Het is de Klant niet toegestaan om enige actie te ondernemen met als doel of strekking de broncode van het KFP te achterhalen of verkrijgen, alsmede om derden in te schakelen of behulpzaam te zijn bij dergelijke acties of om enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en de geheimhouding van werken.
4. Het is Kovit Nederland B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. Technische beveiligingen die door Kovit Nederland B.V. zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd of ontweken.
5. In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat het KFP inbreuk maakt op een aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, of in het geval naar oordeel van Kovit Nederland B.V. een reële kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Kovit Nederland B.V. zorg dat de Klant het KFP (of iets functioneels gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Indien dat naar mening van Kovit Nederland B.V. redelijkerwijs niet mogelijk blijkt, heeft Kovit Nederland B.V. het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Kovit Nederland B.V. wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van een derde is geheel uitgesloten.

Artikel 14 Klachten
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst en/of het functioneren van KFP van Kovit Nederland B.V. en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Klant klaagt, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Kovit Nederland B.V. schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
2. Reclames als in lid 1 van dit artikel, schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op, behoudens voor zover Kovit Nederland B.V. te kennen heeft gegeven dat zij de klacht gegrond acht.
3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van de Klant in verband met de klacht.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Kovit Nederland B.V. is slechts aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, daarin opgenomen garantieverplichting, onrechtmatige daad of andere grond, voor zover dat voortvloeit uit dit artikel 15.
2. De totale cumulatieve aansprakelijkheid van Kovit Nederland B.V. jegens de Klant voor schade geleden in enig contractjaar is beperkt tot de vergoeding van directe schade voor een bedrag van maximaal € 5.000,00 (vijfduizend euro). Deze beperking geldt ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van Kovit Nederland B.V.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de:
a. Redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om de prestatie van Kovit Nederland B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
b. Redelijke kosten ter voorkoming van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en
c. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
4. Kovit Nederland B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor andere schade dan directe schade, zoals gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade geheel uit. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in lid 3 van dit artikel.
5. Dit artikel beperkt niet de aansprakelijkheid van Kovit Nederland B.V. voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kovit Nederland B.V. zelf.
6. De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Kovit Nederland B.V. een redelijke termijn tot herstel wordt geboden en Kovit Nederland B.V. deugdelijk in gebreke is gesteld.
7. De Klant vrijwaart Kovit Nederland B.V. tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Klant aan Kovit Nederland B.V. onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en/of de voor Kovit Nederland B.V. in het kader van het aanpassen van Content niet benodigde rechten heeft betrokken, tenzij de Klant aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Kovit Nederland B.V. .
8. Kovit Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kovit Nederland B.V. . De data-uittreksels uit de computersystemen van Kovit Nederland B.V. leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van en het moment van) de door Kovit Nederland B.V. verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Klant.
9. Kovit Nederland B.V. sluit haar aansprakelijkheid uit tot hetgeen conform dwingend recht maximaal is toegelaten met betrekking tot de situatie waarin Content en/of data van de Klant beschadigd raakt of onleesbaar wordt. Kovit Nederland B.V. is niet verplicht en kan niet worden gehouden tot herstel van de Content en/of data.
10. De Klant vrijwaart Kovit Nederland B.V. inzake alle vorderingen inhoudende dat het gebruik van het KFP inbreuk maakt op rechten van derden en vrijwaart Kovit Nederland B.V. voor alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden door gebruikers (op een Locatie).

Artikel 16 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Kovit Nederland B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Kovit Nederland B.V. heeft het recht om bij overmacht de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten.
3. Indien de situatie van overmacht voortduurt voor een periode langer dan 90 (negentig) dagen, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, zonder jegens elkaar schadeplichtig te zijn. Al hetgeen reeds in het kader van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval afgerekend.

Artikel 17 Overdracht rechten en verplichtingen
1. De Klant is niet gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kovit Nederland B.V.. Het is Kovit Nederland B.V. toegestaan rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

Artikel 18 Duur, verlenging en beëindiging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of een Initiële Contractstermijn. Na de Initiële Contractstermijn wordt de Overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, of voor een door Partijen schriftelijk nader overeengekomen periode.
2. Bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, zijn beide Partijen, zonder schadeplichtig jegens elkaar te zijn, gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden.
3. Bij een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, zijn beide Partijen, zonder schadeplichtig jegens elkaar te zijn, gerechtigd de Overeenkomst tegen het einde van de Initiële Contractstermijn schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden.
4. De opzegtermijn zoals bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de Overeenkomst is opgezegd.
5. Indien zich een omstandigheid voordoet zoals genoemd in artikel 11 lid 6, waarbij het KFP redelijkerwijs volgens Kovit Nederland B.V. niet meer kan worden geleverd, of beschikbaar gesteld, heeft Kovit Nederland B.V. het recht om de Overeenkomst met de Klant onmiddellijk, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Klant. Kovit Nederland B.V. zal de Klant hierover zo veel mogelijk op voorhand informeren.
6. Beide partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is en zonder tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval:
a. De andere Partij surseance van betaling aanvraagt;
b. Een Partij haar eigen faillissement aanvraagt, haar faillissement is aangevraagd of uitgesproken;
c. De onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen;
d. Op (een deel van) het vermogen van de andere Partij beslag is gelegd of wordt gelegd;
e. In het geval de andere Partij niet meer in staat moet worden geacht haar verplichtingen na te komen.
7. Beide Partijen hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een termijn van ten minste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
8. Indien de Klant op het moment van ontbinding reeds prestaties inzake de uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij Kovit Nederland B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Kovit Nederland B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen in het kader van de Overeenkomst reeds is geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 19 Diversen
1. Indien enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze Gebruiksvoorwaarden nietig, of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Kovit Nederland B.V. zal een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2. Indien Kovit Nederland B.V. op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.
3. Bepalingen in de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden die gezien hun aard bestemd zijn om na het einde van de Overeenkomst van toepassing te blijven, blijven onverminderd van kracht bij beëindiging van de Overeenkomst.
4. Op de Overeenkomst, deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van het KFP is Nederlands recht van toepassing.
5. Geschillen tussen Kovit Nederland B.V. en de Klant worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.