Privacybeleid

1. Kovit Ontwikkeling B.V. (Kovit)
Kovit Ontwikkeling B.V. (hierna: Kovit Ontwikkeling) is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland. Kovit Ontwikkeling voert haar
onderneming in Nederland en zij slaat haar data op servers in Nederland in de Europese
Economische Ruimte.
Kovit Ontwikkeling is geëngageerd om te voldoen aan toepasselijke Nederlandse en Europese
privacyregelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)en de Europese Algemene
Verordening Gegevensverwerking (EU 2016/679, hierna: AVG).
Kovit Ontwikkeling gebruikt en onderhoud deze privacy verklaring (Privacy Verklaring) die samenvat in
welke gevallen en op welke wijze uw persoonsgegevens (Persoonsgegevens) worden verzameld en
verwerkt, voor welke doelen deze worden gebruikt, op welke wijze de Persoonsgegevens worden
beveiligd in verband met uw toegang tot en gebruik van (functionaliteiten van) het KFP en de
website(s) (Website) die wij gebruiken. Het KFP en de Website worden gezamenlijk aangeduid als de
“Dienst”.
Om gebruik te kunnen maken van onze Dienst, dient u, naast de toepasselijke gebruiksvoorwaarden,
de privacy voorwaarden (Privacy Voorwaarden) zoals vastgelegd in deze Privacy Verklaring te
accepteren. Op het moment dat u de gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Verklaring ter akkoord
heeft geaccepteerd, wordt u aangeduid als een klant van Kovit Ontwikkeling (hierna: de Klant).

2. Aanpassing Privacy Voorwaarden
Kovit Ontwikkeling heeft het recht om wijzigingen in de Privacy Voorwaarden door te voeren. Indien wij
wijzigingen doorvoeren, dan dient de Klant de wijzigingen uitdrukkelijk te aanvaarden voor hij in staat
is verder van de Dienst gebruik te kunnen maken. Indien de Klant niet bereid is om de aangepaste
Privacy Voorwaarden te accepteren, dan heeft de Klant het recht om de overeenkomst inzake het
gebruik van het KFP te beëindigen met inachtneming van een opzetperiode van 3 (drie maanden)
gedurende welke de ongewijzigde versie van de Privacy Verklaring van toepassing blijft. We raden u
aan om regelmatig de laatste versie van de Privacy Verklaring door te nemen.

3. Wat zijn Persoonsgegevens?
Persoonsgegevens is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon. Hieronder kunnen onder andere worden begrepen, naam, adres, telefoonnummer, emailadres.
Onder Persoonsgegevens wordt zogenaamde geaggregeerde informatie, zoals informatie over een
groep van producten of groep van gebruikers niet begrepen. Met geaggregeerde informatie kunnen wij
beter trends en onze klanten leren begrijpen, dit om nieuwe functies voor het KVP te ontwikkelen.
Deze Privacy Voorwaarden beperken het verzamelen en verwerken van informatie op geaggregeerde
niveau niet.

4. Welke Persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?
A. Actief verzamelen.
Indien u gebruik maakt van onze Dienst, verzamelen wij Persoonsgegevens op een bepaalde wijze.
Op het moment dat de Klant zich registreert verzamelen we de informatie die de Klant aan ons
verstrekt. Het betreft de naam, het adres, e-mailadres, gebruikersnaam en andere contactinformatie
die moet worden verstrekt bij de registratie.
Indien de Klant via e-mail contact met ons opneemt, mogen wij de inhoud van het e-mailbericht, het emailadres
en onze reactie daarop verwerken.
De registratie van de Klant en de e-mailcorrespondentie die wij vervolgens met de Klant voeren, houdt
de instemming van de Klant in om met de Klant over onze Dienst te corresponderen.

In aanvulling op het voorgaande, hebben wij het recht om de gegevens van Klanten te verzamelen en
verwerken die Klanten in vrijwillige enquêtes die wij houden, verstrekken over o.a. de Dienst,
aanbiedingen en andere activiteiten.
Indien wij voornemens zijn om klantreviews op onze Website te plaatsen waarin Persoonsgegevens
van de Klant worden opgenomen, zullen wij de Klant eerst om toestemming vragen om deze
gegevens te mogen plaatsen.
B. Log Files
Op het moment dat de Klant de Dienst gebruikt, kan bepaalde informatie van de Klant automatisch
worden verzameld en verwerkt. Het betreft hier: Internet Protocol (IP) adres, besturingssysteem, the
browser type, de activiteit van een Klant op de Website en/of het (gebruik van het) KFP.
IP-adressen worden verzameld als een deel van een demografisch profiel en deze data (zogenaamde
traffic data) wordt gebruikt zodat bepaalde data naar de Klant kan worden gestuurd.
Op het moment dat deze gegevens in verband kunnen worden gebracht met Persoonsgegevens,
beschouwen wij deze gegevens als Persoonsgegevens. In het andere geval worden deze gegevens
enkel op geaggregeerd niveau gebruikt.
C. Cookies
Door de Website en het KVP te gebruiken, stemt de Klant in dat wij via het gebruik van ‘cookies’
bepaalde informatie geautomatiseerd kunnen verzamelen en verwerken.
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de Website op bijvoorbeeld uw
computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze
informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door de Website en/of het KFP.
Cookies stellen ons in staat om het totaal aantal bezoekers van onze Website en het KFP te bereken
en te bekijken welke onderdelen van de Website en/of het KFP het meeste worden bezocht. Dit stelt
ons in staat om feedback te verzamelen waarmee wij onze Dienst kunnen verbeteren en onze Klanten
beter kunnen bedienen.
Cookies stellen ons niet in staat om persoonsgegevens te verzamelen over een Klant. Wij slaan geen
Persoonsgegevens op die de browser van de Klant ons via een Cookie verschaft.
Indien een Klant een cookie wenst te blokkeren, verwijzen wij u graag naar uw browserinstellingen om
meer informatie over deze functie te verkrijgen. Indien u een bepaalde cookie van ons blokkeert, kan
dat tot gevolg hebben dat (een onderdeel van) de Dienst niet meer naar behoren functioneert. Het
blokkeren van een cookie zou bijvoorbeeld tot gevolg kunnen hebben dat een Klant niet meer kan
inloggen op het KFP.
U treft meer informatie aan over ons gebruik van cookies in onze Cookie Verklaring.

5. Doel van de verwerking door Kovit Ontwikkeling
Kovit Ontwikkeling zal de Persoonsgegevens zoals genoemd in deze Privacy Verklaring uitsluitend
verwerken in het kader van het verlenen van de Dienst en in overeenstemming met deze Privacy
Verklaring.
Kovit Ontwikkeling zal geen Persoonsgegevens aan derden verstrekken, anders dan aan haar subbewerkers,
of indien zij hiertoe wettelijk, of op basis van een rechtsgeldig verzoek, verplicht is.
Kovit Ontwikkeling zal Persoonsgegevens uitsluitend verwerken:
(1.) voor het ter beschikking stellen van de Website en het verlenen van de Dienst, een en ander
in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden;
(2.) om verzoeken, klachten en bestellingen van de Klant via het KFP, te verwerken en daarop te
reageren;

(3.) om de Klant van informatie over de Dienst te verstrekken die hij afneemt, of waarom is
verzocht;
(4.) om technisch onderhoud en ondersteuning te bieden die zien op een ongestoord gebruik van
de Dienst;
(5.) om het gebruik, onze administratie en het ter beschikking stellen van de Dienst te faciliteren;
(6.) om het gebruik van de Dienst door de Klant in kaart te brengen en te analyseren, om zo beter
te begrijpen hoe de Dienst wordt gebruikt, dit met als doel om de Dienst te verbeteren en
efficiënter te vermarkten;
(7.) om feedback van de Klant te verzoeken en ons in staat te stellen om de Dienst, onze
publicatie en producten (verder) te ontwikkelen, personaliseren en te verbeteren;
(8.) om de Klant te informeren over evenementen, promotionele activiteiten en producten en
diensten waarvan Kovit Ontwikkeling denkt dat deze voor de Klant interessant kunnen zijn.;
(9.) voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
(10.) om fraude, hacking, inbreuken en wangedrag op, of in relatie met de Dienst te voorkomen,
beperken en/of te onderzoeken.

6. Sub-bewerkers
In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden heeft Kovit Ontwikkeling het recht om subbewerkers
in te schakelen bij de verlening van (delen van) de Dienst. In het kader van de functie van
de sub-bewerker is het de sub-bewerker van Kovit Ontwikkeling toegestaan om, al dan niet
rechtstreeks bij de Klant, Persoonsgegevens te verzamelen en verwerken.
Kovit Ontwikkeling houdt een lijst bij van alle sub-bewerkers die worden ingeschakeld bij het verlenen
van de Dienst.

Kovit Ontwikkeling het met de sub-bewerkers een sub-bewerkersovereenkomst gesloten. Deze subbewerkersovereenkomst
bevat dezelfde, of gelijkaardige verplichtingen voor de sub-bewerker zoals
opgenomen in deze Privacy Verklaring.
Tenzij dat uitdrukkelijk anders is weergegeven in deze Privacy Verklaring, openbaart, verkoopt of
verhandelt Kovit Ontwikkeling aan derden geen Persoonsgegevens van Klanten en/of bezoekers van
haar Website.

Van tijd tot tijd kunnen wij Persoonsgegevens met derden delen, op het moment dat de Klant ons
daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Wij kunnen bijvoorbeeld een relatie starten met
een derde partij om bepaalde diensten aan onze Klanten (rechtstreeks) beschikbaar te maken, of om
aanbiedingen te doen. Indien een Klant uitdrukkelijk hiermee instemt (opt-in) kunnen wij uw naam en
contactinformatie met deze derde partij delen om hen in contact met u te brengen.
Het is Kovit Ontwikkeling toegestaan om Persoonsgegevens te delen indien:
– zij van mening is hiertoe rechtens bevoegd te zijn;
– dit redelijkerwijs noodzakelijk is om aan de wet of een rechterlijk bevel (dat gezag van
gewijsde heeft) te voldoen;
– dat noodzakelijk is om op een claim of vordering te reageren;
– dat noodzakelijk is om de rechten, eigendom en/of veiligheid van Kovit Ontwikkeling, haar
medewerkers, Klanten, of het publiek dat de Website bezoekt, te beschermen, onder andere
tegen fraude, misbruik, oneigenlijk of onwettelijk gebruikt van de Dienst.

In voorkomend geval zal Kovit Ontwikkeling de Klant direct op de hoogte stellen van een verzoek van
een daartoe bevoegd (overheids)orgaan, of rechterlijke macht, waarin wordt verzocht om
Persoonsgegevens van de betreffende Klant te verstrekken, tenzij dit juridisch niet is toegestaan, of
beperkt.

7. Bescherming van Persoonsgegevens.
Kovit Ontwikkeling zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied
van bescherming van persoonsgegevens, de stand van de techniek en de kosten van
tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om te zorgen voor
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en om de
Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De “beveiligingsmaatregelen van Kovit Ontwikkeling zullen worden beschreven in bijlage 1 bij deze Verklaring. Kovit Ontwikkeling neemt daarin ook de naam op van de persoon die binnen haar organisatie belast is met het beheer en/of de verwerking van Persoonsgegevens.
Kovit Ontwikkeling volgt de algemeen aanvaarde standaarden om Persoonsgegevens te beveiligen, zowel op het moment van communicatie als het moment waarop wij de Persoonsgegevens hebben ontvangen.
Kovit Ontwikkeling heft fysieke, elektronische en beleidsmatige procedures die erop zijn gerecht om ongeautoriseerde toegang, verlies, of misbruik van Persoonsgegevens tegen te gaan.
We gebruiken SSL (secured socket layer) technologie om de communicatie van gevoelige informatie (zoals toegangscodes) te versleutelen.
We hebben de toegang tot Persoonsgegevens intern beperkt tot medewerkers voor wie het noodzakelijk is om toegang tot de Persoonsgegevens te hebben. Het is medewerkers die daartoe niet bevoegd zijn, verboden om toegang te zoeken tot, of gebruik te maken van Persoonsgegevens. Het niet gevolg geven aan dit verbod kan leiden tot disciplinaire actie voor de betreffende medewerker.
Onze systemen zijn zo ingericht dat medewerkers die daartoe niet geautoriseerd zijn, ook geen toegang kunnen zoeken tot Persoonsgegevens.

8. Samenwerkingsverplichting
Kovit Ontwikkeling en de Klant zullen samenwerken om direct, efficiënt verzoeken, klachten en claims met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens van een daartoe bevoegd (overheids, of rechterlijk) orgaan, derde partijen of individuen (waaronder Betrokkenen) op te pakken en af te handelen.

9. Welke keuzes heeft de Klant met betrekking tot het gebruik van zijn Persoonsgegevens?
Voor Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op een wijze die niet is geregeld in deze Privacy Verklaring (bijv. Bij direct marketing), zal Kovit Ontwikkeling de Klant informeren en om toestemming (opt-in) vragen voor het specifieke gebruik.
Kovit Ontwikkeling mag de Klant mag de klant marketing en promotionele berichten sturen over haar producten en diensten. Indien u de betreffende berichten niet meer wenst te ontvangen (opt-out), verzoeken wij u hierover per Email contact op te nemen met ons op avg@kovit.nl. U kunt voorts gebruik maken van de uitschrijfmogelijkheid die in elk promotioneel bericht dat u wordt gestuurd, is opgenomen. Dit laat onverlet ons recht om u berichten te sturen die zien op het gebruik van de Dienst en uw account of de Persoonsgegevens te gebruiken op andere wijzen zoals in deze Privacy Voorwaarden staat vermeld.
Wij zullen aan uw verzoek tot uitschrijving zo spoedig mogelijk gehoor geven.

10. Hoe kunnen Klanten Persoonsgegevens inzien, corrigeren, updaten of wissen?
De Klant kan Persoonsgegevens reviewen, updaten, corrigeren of wissen door ons een hiertoe strekkend verzoek te sturen via Email aan avg@kovit.nl. Wij zullen binnen 4 weken op uw verzoek reageren.
Het wissen van Klantinformatie kan ertoe leiden dat wij uw gebruik van de Dienst moeten opschorten en/of beëindigen.
Om toegang te verkrijgen tot uw Persoonsgegevens, dient u zich te identificeren. Op het moment dat wij een redelijke grond hebben om aan uw identiteit en of bevoegdheid om een verzoek zoals bovengenoemd in te dienen, hebben wij het recht om u de toegang tot de Persoonsgegevens te eren.”
“Indien een Betrokkene rechtstreeks contact opneemt met Kovit Ontwikkeling met een verzoek zoals bedoeld in het bovenstaande, zullen wij het verzoek, voor zover nodig, aan de Klant voorleggen.
Tenzij de dwingendrechtelijk anders is bepaald, zullen wij pas aan een verzoek van een Betrokkene gehoor geven, op het moment dat zij toestemming van de Klant hebben.

11. Incidenten en datalekken
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat Kovit Ontwikkeling kennisneemt van een datalek (van welke aard dan ook) dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens, stelt Kovit Ontwikkeling de Klant hiervan op de hoogte via de haar bekende contactgegevens. Kovit Ontwikkeling zal hierbij in ieder geval informatie verstrekken over het volgende: de aard van het datalek, de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het datalek op de Persoonsgegevens en de maatregelen die getroffen zullen worden.

12. Return / deletion of Personal Information upon termination
Op het moment dat de overeenkomst inzake het gebruik van het KFP eindigt (op welke grond dan ook), zal Kovit Ontwikkeling de Persoonsgegevens in overleg met de Klant retourneren of vernietigen. De vernietiging houdt in dat Kovit Ontwikkeling de Persoonsgegevens permanent wist, of alle kopieën ontoegankelijk maakt, tenzij de wet anderszins bepaalt.

13. Beëindiging Dienst
De Privacy Verklaring is van toepassing tussen Kovit Ontwikkeling en de Klant zolang Kovit Ontwikkeling over Persoonsgegevens van de Klant beschikt.

14. Toepasselijk recht
Op deze Privacy Verklaring is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaald.
De Klant stemt ermee in dat elk geschil inzake deze Privacy Verklaring of verplichtingen die daarin zijn opgenomen, wordt voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, tenzij dwingend recht anders bepaald.
Contact

Indien u vragen heeft, neem dan contact met ons op via Email aan avg@kovit.nl.”